Prihlásenie
Nick:
Heslo:
Zapamätať prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo
Diskusia
Prispievatelia diskusie s podčiarknutým nickom sú správcovia stránky (admini)
Návštevnosť
Staňte sa fanúšikom
Podmienky používania
Podmienky používania | MP3databaza.com

Podmienky používania portálu MP3databaza.com

Internetový portál MP3databaza.com (ďalej len "Portál") je internetová služba poskytnutá len v tom prípade, že súhlasíte s uvedenými podmienkami v plnom rozsahu. Ak s nimi nesúhlasíte, nemôžete služby tohto portálu akokoľvek využívať..

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

- Používateľom je každá osoba, ktorá navštívi tento Portál za účelom prehrávania skladieb, sťahovania skladieb, pridávania skladieb, registrácie, priehladania Portálu a iných aktivít.
- Registrovaným používateľom je riadne zaregistrovaná osoba podľa pravidiel Portálu. Portál umožňuje návštevníok bezplatnú registráciu, po ktorej získajú prístup k ďalším službám.
- Osoba zabezpečujúca prevádzkovanie Portálu a všetkých ďalších služieb (ďalej len "Prevádzkovateľ") umožňuje prehrávanie skladieb, sťahovanie skladieb, pridávanie skladieb (ďalej len "Služby") Používateľom i Registrovaným používateľom.

II. PRÁVA A POVINNOSTI POUŽÍVATEĽOV/REGISTROVANÝCH POUŽÍVATEĽOV

- Používateľ/Registrovaný používateľ, ktorý vkladá Skladbu, súhlasí s uvedenými podmienkami použitia a vyhlasuje, že žiadnym spôsobom neporušuje autorské práva tretích osôb podľa zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej "Autorské práva"), právny popriadok Slovenskej republiky ani medzinárodné právo, a na vloženú skladbu vlastní autorské práva.
- Ak Používateľ/Registrovaný používateľ nájde na Portáli skladbu, ktorá je v rozpore s podmienkami použitia, Autorským zákonom, akýmkoľvek všeobecne záväzným právnym predpisom Slovenskej republiky alebo s medzinárodnou zmluvou, ktorá je pre Slovenskú republiku záväzná, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Prevádzkovateľovi a takúto skladbu nesťahovať a ďalej nerozširovať.
- V prípade porušenia povinností vyplývajúcich z týchto Podmienok používania berie Používateľ/Registrovaný používateľ na vedomie, že je povinný Prevádzkovateľovi nahradiť škodu, ktorá mu vznikla porušením, resp. nesplnením si uvedenej povinnosti, resp. vedomým či nedbanlivostným porušením povinnosti zo strany Používateľa/ Registrovaného používateľa, uloženej mu zákonom, medzinárodnou zmluvou alebo týmito podmienkami.
- Pri registrácii bude Používateľ vyzvaný na zadanie niektorých údajov, ktoré však nie sú osobnými údajmi v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (typicky prístupové meno, heslo a iné), ktoré nie je možné zistiť automatizovaným zberom dát. Získané údaje o Registrovanom používateľovi pritom budú použité výhradne na korektné poskytovanie požadovaných Služieb. V prípade dôvodného podozrenia z porušenia právneho poriadku Slovenskej republiky alebo medzinárodného práva môžu byť tieto údaje v zmysle Podmienok používania poskyté kompetentným orgánom.
- Registrovaný používateľ je povinný pri registrácii vyplniť požadované údaje pravdivo, presne a nezamlčať žiadne údaje o svojej osobe. Ak nesúhlasí, aby bol jeho e-mail zverejnený, môže tak urobiť vo svojom profile.
- Ak Používateľ/Registrovaný používateľ pridá skladbu, automaticky súhlasí s tým, že ktokoľvek si môže skladbu stiahnuť a ďalej ju rozširovať.
- Používateľ/Registrovaný používateľ berie na vedomie, že komunikácia cez protokol HTTP nie je zabezpečeným spôsobom komunikácie, a preto Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody spôsobené vyzradením informácií o Prevádzkovateľ počas komunikácie so Serverom.
- Používateľ/Registrovaný používateľ je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo ohroziť chod prevádzky Portálu, alebo využívať chyby Portálu. Používateľ je povinný bezodkladne po objavení chyby Servera kontaktovať Prevádzkovateľa a oznámiť mu túto chybu.
- Používateľ/Registrovaný používateľ sa zaväzuje, že na Portál pridá/nahrá len skladbu, ktorej je sám autorom, príp. má na jej nahrania písomný súhlas autora a jej pridaním/nahraním na Portál neporušuje Autorské práva. Poskytovateľ nezodpovedá za porušovanie Autorských práv a iných práv Použivateľmi pri využívaní Služieb.
- Používateľ/Registrovaný používateľ je sám zodpovedný za svoju činnosť, uskutočňovanú prostredníctvom Portálu, a súhlasí s tým, že nebude používať Službu na účely, ktoré su v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodným právom a týmito Podmienkami používania.
- Používateľ/Registrovaný používateľ súhlasí s tým, že sa budú na Portály zobrazovať reklamy.
- Registrovaný používateľ sa zaväzuje, že bude pridávať len funkčné skladby zodpovedajúce názvu príp. s platným textom skladby.
- Registrovaný používateľ je povinný pridávať do formulára na želanie len existujúce skladby.
- Používateľ/Registrovaný používateľ súhlasí, že nebude formuláre (komentáre, pošta, registrácia, profilové informácie, verejná diskusia, skladby na želanie) zneužívať na akýkoľvek spam, nepovolenú reklamu, urážanie ostatných užívateľov a administrátorov, používanie vulgarizmov a ostatných protizákonný alebo akokoľvek porušovať zákony Slovenskej republiky.
- Registrovaný užívateľ sa zaväzuje, že si nebude vytvárať viacero užívateľských účtov, s cieľom získať väčší zárobok. Toto porušenie sa trestá vynulovaním bodového stavu poprípade až zablokovaním účtov.

III. PRÁVA A POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA PORTÁLU

- Prevádzkovateľ neposkytuje Používateľom žiadnu garanciu nepretržitej funkčnosti a dostupnosti Portálu. Prevádzkovateľ ďalej nepreberá žiadnu zodpovednosť za ujmu Používateľa spôsobenú výpadkom Portálu.
- Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah skladieb pridaných na Portál. Prevádzkovateľ sa dištancuje od pridaných Skladieb, ktorých obsah porušuje právny poriadok Slovenskej republiky, medzinárodné právo, ktorým je Slovenská republika viazaná alebo je inak spoločensky nebezpečný. Posúdenie prípadného porušenia je zodpovednosťou Používateľa.
- Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia Používateľa/Registrovaného používateľa odstrániť skladbu z Portálu, ak je obsah tejto skladby podozrivý z porušenia Autorských práv, všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, medzinárodného práva, ktoré zaväzuje Slovenskú republiku alebo ktoréhokoľvek ustanovenia Podmienok používania bez nároku na náhradu zo strany Používateľa.
- Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že akékoľvek informácie získané o skladbách a Používateľoch/Registrovaných používateľoch nezneužije na ďalšie účely alebo neposkytne tretím osobám bez súhlasu Používateľa/Registrovaného používateľa.
- Prevádzkovateľ je oprávnený zasielať na e-mailovú adresu Používateľa správy obsahujúce informácie o Portály alebo informácie reklamného charakteru poskytnuté tretími osobami. Používateľ so zasielaním takýchto správ výslovne súhlasí.
- Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť získané údaje a informácie o Používateľovi kompetentným orgánom v prípade dôvodného podozrenia z porušenia právneho poriadku Slovenskej republiky, medzinárodného práva, ktoré zaväzuje Slovenskú republiku alebo "Podmienok používania zo strany Používateľa. Prevádzkovateľ sa súčasne zaväzuje toto podozrenie bezodkladne riešiť v súčinnosti s oznamovateľom.
- Prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť užívateľské konto po 2-mesačnej neaktívnosti Registrovaného používateľa s predchádzajúcim upozorením na e-mailovú adresu zadanú pri registrácií.
- Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek bez predchádzajúceho upovedomenia Používateľa zmeniť podmienky použitia. Používateľ s tým vyslovuje súhlas následným používaním Služieb Servera.

Po nedodržaní mravných zásad bude Vaše užívateľské konto odstránené!